DARK SHADOWS poskytuje služby v oblasti súkromnej bezpečnostnej služby:

- ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
- ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
- ochrana osoby,
- ochrana majetku a osoby pri preprave,
- ochrana prepravy majetku a osoby,
- zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
- prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému prevádzkovanie ich častí,
- vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len prevádzkovanie
- zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému),
- vypracovanie plánu ochrany

  a zabezpečenie  komplexného režimu ochrany, ktorý zahŕňa:

- evidencia a kontrola pohybu osôb i vozidiel,
- zabraňovanie neoprávneného vstupu osôb do areálu obstarávateľa,
- evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov,
- pochôdzková činnosť vykonávaná pre vizuálnu a fyzickú kontrolu určených priestorov,
- preventívna protipožiarna kontrola určených priestorov, hnuteľného a nehnuteľného majetku,
- kontrola odstavenia jednotlivých častí objektov,
- uzamknutie objektov po pracovnej dobe.

 

Výzbroj a výstroj:

Pracovníci DARK SHADOWS sú pri výkone služby uniformovaní, sú riadne vystrojení a vyzbrojení účinnými vecnými bezpečnostnými prostriedkami, príp. zbraňami podľa povahy vykonávanej služby a požiadaviek obstarávateľa.